หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

     ชื่อย่อ (ไทย) :                       บธ.บ. (การตลาด)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Bachelor of Business Administration (Marketing)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                  B.B.A. (Marketing)

คณะ

       คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ คือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

ลักษณะของสาขาวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการตลาด เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นโยบายและกลยุทธ์ราคา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน การวางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิจัยการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 2 ภาคการศึกษา

คุณลักษณะของผู้สนใจ

        หลักสูตรนี้รับผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หรือสายวิชาชีพ ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่างเจรจา สนใจการประกอบธุรกิจ หรือสนใจทำงานในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ โดยสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พนักงานบริษัท พนักงานขาย นักวิชาการด้านการตลาด นักวางแผนการตลาด นักวิเคราะห์และวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

    เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) ผู้ประกอบการ  (2) เจ้าหน้าที่การตลาด  (3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  (4) พนักงานบริษัท พนักงานขาย  (5) นักวิชาการด้านการตลาด

(6) นักวางแผนการตลาด  (7) นักวิเคราะห์และวิจัยตลาด  (8) เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น             สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
     (2) วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
           (2.1) โดยการสอบคัดเลือก
           (2.2) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
           (2.3) โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
           
(2.4) โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559