ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
        ค่าธรรมเนียมการเรียนเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา      28,000          บาท

        ระบบการเแบ่งจ่าย     
                
การแบ่งจ่าย นักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายได้ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
                        ครั้งที่ 1 วันลงทะเบียนกำหนดให้จ่ายร้อยละ  40 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น
                        ครั้งที่ 2 ให้จ่ายก่อนวันสอบกลางภาคร้อยละ 30 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น
                        ครั้งที่ 3 ให้จ่ายก่อนวันสอบปลายภาคร้อยละ 30 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น
        ระบบเงิน กยศ. 
                นักศึกษาสามารถกู้เงินกยศ.ได้เต็มจำนวน