อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร












อาจารย์อารีวรรณ สีชุม
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
areewan@tapee.ac.th 











อาจารย์ทัศนียา บัวเพ็ชร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
tudsaniya@tapee.ac.th